Jouw winkelwagen

algemene voorwaarden

Aankoopbeleid

Als u een aankoop doet op de Website, zijn uw aankoopvoorwaarden onderhevig aan aanvullende aankoopvoorwaarden (gezamenlijk "Aankoopbeleid") die worden weergegeven op de pagina Verzenden, Retourneren en Belastingen, die hierbij zijn opgenomen in en deel uitmaken van deze Voorwaarden van Gebruik. Lees ons aankoopbeleid voordat u een dergelijke aankoop doet. Door betalingsinformatie in te dienen in verband met een dergelijke aankoop, gaat u akkoord met ons aankoopbeleid.

Privacybeleid

Gebruik van de website is onderworpen aan de voorwaarden van ons privacybeleid, dat hierbij is opgenomen in en deel uitmaakt van deze gebruiksvoorwaarden. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door. Door de website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van ons privacybeleid.

Intellectueel eigendom

U erkent dat alle materialen op de Website, inclusief het ontwerp, de afbeeldingen, tekst, geluiden, afbeeldingen, software en andere bestanden van de Website en de selectie en rangschikking daarvan (gezamenlijk "Materialen"), eigendom zijn van DOMAIN123 en / of haar licentiegevers , en zijn onderworpen aan en beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en -rechten. Alle rechten op materialen die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden aan hun respectieve auteursrechteigenaren. DOMAIN123 geeft u toestemming om de materialen alleen te bekijken en te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen in de originele materialen intact houdt. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze gebruiksvoorwaarden, mag u de materialen niet kopiëren, reproduceren, distribueren, opnieuw publiceren, downloaden, uitvoeren, weergeven, posten, verzenden, exploiteren, afgeleide werken maken of anderszins het materiaal in welke vorm of op welke manier dan ook gebruiken , zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOMAIN123 of de respectieve auteursrechteigenaar. Bij afwezigheid van een schriftelijke overeenkomst, mag u de materialen op geen enkele manier wijzigen of aanpassen of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, handelskleding en logo's (gezamenlijk "Merken") die zijn opgenomen of beschreven op de Website zijn het exclusieve eigendom van DOMAIN123 en / of haar licentiegevers en mogen niet in zijn geheel worden gekopieerd, gewijzigd of anderszins worden gebruikt of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOMAIN123 en / of haar licentiegevers. Bovendien zijn alle paginakopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts het eigendom van DOMAIN123 en mogen ze niet worden gekopieerd, geïmiteerd of anderszins worden gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DOMAIN123. DOMAIN123 behoudt zich het recht voor om zijn intellectuele eigendomsrechten af ​​te dwingen in de ruimste mate van de wet.

Websites van derden

Koppelingen op de website naar websites van derden worden alleen voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u de website. DOMAIN123 heeft geen controle over dergelijke websites van derden. U stemt ermee in dat de DOMAIN123-partijen, zoals hieronder gedefinieerd, niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor inhoud, goederen of diensten die op of via deze externe websites worden aangeboden of voor uw gebruik of onvermogen om dergelijke websites te gebruiken. U gebruikt deze links op eigen risico. U wordt erop gewezen dat andere websites op internet, waaronder websites van derden die zijn gelinkt vanaf deze website, materiaal of informatie kunnen bevatten: dat sommige mensen aanstootgevend of ongepast kunnen vinden; dat is onnauwkeurig, onwaar, misleidend of misleidend; of dat is lasterlijk, lasterlijk, inbreuk op de rechten van anderen of anderszins onwettig. DOMAIN123 wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud, wettigheid, fatsoen of juistheid van alle informatie, en voor alle producten en diensten die op een website van een derde verschijnen.

Website gebruik

U bent verplicht een account aan te maken op de website om te kunnen profiteren van bepaalde functies van deze website, zoals het doen van een aankoop. Als u informatie op de Website verstrekt, stemt u ermee in: (a) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken, zoals gevraagd door de Website; en (b) onderhouden en onmiddellijk bijwerken van dergelijke informatie om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u informatie verstrekt die vals, onnauwkeurig of verouderd is, of DOMAIN123 heeft redelijke gronden om te vermoeden dat dergelijke informatie vals, onnauwkeurig of verouderd is, heeft DOMAIN123 het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk en al huidig ​​of toekomstig gebruik van de Website (of een deel daarvan) door u.

U maakt een gebruikersnaam en wachtwoord tijdens het voltooien van het accountregistratieproces. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U stemt ermee in: (a) DOMAIN123 onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging; en (b) ervoor zorgen dat u uw account verlaat aan het einde van elke sessie. U stemt ermee in verantwoordelijk te zijn voor alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van uw account op de Website, inclusief kosten die voortvloeien uit ongeoorloofd gebruik van uw account voordat u stappen onderneemt om dit te voorkomen door uw wachtwoord te wijzigen en DOMAIN123 op de hoogte te stellen. De DOMAIN123-partijen kunnen en zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet-naleven van deze vereisten.

U stemt ermee in de website alleen voor wettige doeleinden te gebruiken en dat u verantwoordelijk bent voor uw gebruik van en communicatie op de website. U stemt ermee in om op deze website geen onwettig, inbreukmakend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, profaan, onfatsoenlijk, aanstootgevend, hatelijk of anderszins aanstootgevend materiaal van welke aard dan ook te plaatsen of te verzenden, inclusief materiaal dat crimineel gedrag of gedrag aanmoedigt die aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen of anderszins in strijd zijn met toepasselijke lokale, nationale, nationale of internationale wetgeving. U stemt ermee in deze website niet te gebruiken op een manier die de normale werking ervan of het gebruik en genot van de website door andere gebruikers verstoort.

Verder stemt u ermee in dat u op geen enkele manier toegang krijgt tot deze website, behalve via de interface die door DOMAIN123 wordt geboden voor toegang tot de website. Het is verboden om een ​​koppeling van een andere website naar een pagina op de Website te maken of te onderhouden zonder voorafgaande toestemming van DOMAIN123. Het is verboden om deze website of enige informatie of materiaal dat op de website wordt weergegeven in frames of op vergelijkbare wijze op een andere website te gebruiken of weer te geven zonder de voorafgaande toestemming van DOMAIN123. Alle toegestane links naar deze website moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften.

Beëindiging

U stemt ermee in dat DOMAIN123 uw toegang tot de gehele of een deel van deze website zonder kennisgeving kan beëindigen of opschorten voor elk gedrag dat DOMAIN123 naar eigen goeddunken van mening is dat deze in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor de belangen van een andere gebruiker of de DOMAIN123-partijen. Ondanks een dergelijke beëindiging of opschorting blijft u onderworpen aan het "Intellectuele eigendom", "Garanties, disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen", "Vrijwaring", "Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken" en " Gebruikersinhoud en -gedrag 'van deze gebruiksvoorwaarden.

Garanties, disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen

U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat:
Uw gebruik van de website op eigen risico is. De website en de hierin opgenomen materialen worden aangeboden op een "as is" en "as available" basis. Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, verwerpen DOMAIN123, de moedermaatschappij, dochterondernemingen en andere gelieerde bedrijven en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en andere vertegenwoordigers (gezamenlijk de "DOMAIN123-partijen") uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook , hetzij expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, bieden de DOMAIN123-partijen geen garantie dat: (i) de website aan uw eisen voldoet; (ii) de website ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten is; (iii) de verkregen informatie is nauwkeurig of betrouwbaar; (iv) de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u via de website verkrijgt, voldoet aan uw verwachtingen of behoeften; en (v) fouten in de website worden gecorrigeerd.

Alle producten en diensten die op of via de website zijn gekocht, zijn alleen onderworpen aan alle toepasselijke garanties van hun respectieve fabrikanten, distributeurs en / of leveranciers, indien van toepassing. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, wijzen de DOMAIN123-partijen alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties, met betrekking tot de producten en diensten die op of via de website worden vermeld of gekocht. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, wijzen de DOMAIN123-partijen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor productdefecten of defecten, claims die te wijten zijn aan normale slijtage, productmisbruik, misbruik, productwijziging, onjuiste productselectie en niet-naleving van gedrukte aanwijzingen.

De DOMAIN123-partijen zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit, verband houdt met of verband houdt met het gebruik of onvermogen om de website te gebruiken, inclusief enige aansprakelijkheid: (i) als uitgever van informatie; (ii) als wederverkoper van producten of diensten; (iii) voor eventuele onjuiste of onnauwkeurige informatie; (iv) voor ongeautoriseerde toegang tot of openbaarmaking van uw transmissies of gegevens; (v) voor verklaringen of gedrag van derden op de website; of (vi) voor elke andere kwestie met betrekking tot deze website of een website van derden. Dit is een uitgebreide beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op alle soorten schade, inclusief directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, ongeacht of deze is gebaseerd op contractbreuk, garantiebreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins , zelfs als een persoon op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade. De hierin uiteengezette beperkingen van aansprakelijkheid zijn fundamentele elementen van de basis van het koopje tussen DOMAIN123 en u. De producten, informatie en diensten die op en via de website worden aangeboden, zouden niet zonder dergelijke beperkingen worden aangeboden.

Sommige rechtsgebieden staan ​​de afwijzing van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade niet toe. Daarom zijn sommige van de bovenstaande disclaimers en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

schadeloosstelling

U stemt ermee in om de DOMAIN123-partijen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle claims, eisen, oorzaken van actie, verliezen, kosten, schade en kosten (inclusief eventuele redelijke advocatenkosten), die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van of gedrag op de Website, elke activiteit met betrekking tot uw account door u of een andere persoon, materiaal dat u indient, post op of verzendt via de Website, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, uw schending of schending van rechten van een ander, of beëindiging van uw toegang tot de website.

Diversen

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele en enige Gebruiksvoorwaarden tussen DOMAIN123 en elke gebruiker van de Website met betrekking tot het onderwerp van deze Gebruiksvoorwaarden. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht door een bevoegde rechtbank, wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van resterende bepalingen niet aangetast.